Migration och asyl

asyl och migration1-2bw

Vi människor är alla migranter till vår natur. I alla tider har vi förflyttat oss i jakt på bättre levnadsförhållanden och förutsättningar för oss själva och våra barn.

För drygt 100 år sedan lämnade en fjärdedel av Sveriges befolkning landet i jakt på en bättre framtid i USA. Idag söker sig många människor till Europa av olika anledningar och min starka övertygelse är att vi måste öppna våra dörrar för dem och inte bygga ett fort Europa.

De människor som flyr undan förtryck och förföljelse har rätt till asyl. Genom ett gemensamt europeiskt asylsystem kan vi tillsammans höja nivån på vårt asylmottagande i alla medlemsländer och därmed erbjuda ett värdigt skydd till fler människor i behov av det.

Asyl handlar om medmänsklighet och är ett internationellt ansvar som alla medlemsländer förbundit sig till genom Genèvekonventionen. För mig är det uppenbart att ett gemensamt asylsystem måste bygga på solidaritet. Dels solidaritet med de flyktingar som kommer hit, men även solidaritet mellan medlemsstaterna för att alla ska dela på ansvaret.

Många av de människor som migrerar till Europa är dock inte asylsökande utan arbetskraftsinvandrare eller studenter. Europa står inför stora demografiska utmaningar med en åldrande befolkning och vi är i stort behov av arbetskraft utifrån EU. Många duktiga människor väljer dock att åka till USA, Kina eller Indien istället, där de är mindre utsatta för komplicerad byråkrati och misstro.

Jag tror att vi måste förenkla processerna och underlätta för de människor som vill leva och bo i Europa och låta företag och marknaden styra vilket behov vi har av utomeuropeisk arbetskraft, snarare än att bygga upp hinder.

signatur-bloggen