Dialog med medborgarna

1897986_10154110050525107_1757946460_n

EU:s fördrag garanterar alla europeiska medborgare rätten att skriva till Europaparlamentet om olika typer av lagstiftningsproblem som de möter i sin vardag. Det kan exempelvis röra bristande respekt för miljöregler, motarbetande av rätten att röra sig fritt över våra gränser eller att ens grundläggande rättigheter kränks.

Medborgarutskottet, PETI, är det enda utskottet där medborgare har direktkontakt med Europaparlamentet ledamöter. Utskottet fungerar som en bro mellan EU:s medborgare och EU:s institutioner och ger medborgarna möjlighet att göra sina röst hörd och att ha ett direkt utbyte med EUs institutioner, representanter för medlemsländerna och övriga civilsamhället.

Inte minst det senaste EU-valet och Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet, där populister och extremister skördat framgångar, visar att vi måste bli bättre på att möta gränsöverskridande problem och lyssna till Europas medborgares önskningar om hur dessa problem kan lösas gemensamt och hur EU ska ge mervärde i alla medborgares vardag. Demokrati handlar i mångt och mycket om processer och engagemang, och som beslutsfattare bör vi alltid sträva efter att vara så inkluderande som möjligt. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa ett ännu mer inkluderande EU, där varje enskild medborgare känner att de har betydelse.

Som ordförande i utskottet för framställningar arbetar jag för att EU ska bli bättre på att ta tillvara medborgarnas erfarenheter kring Europas utmaningar inom ramen för vårt lagstiftande arbete. Genom att lyssna på de konkreta problem som medborgarna stöter på gällande existerande lagstiftning kan vi försäkra oss om att morgondagens lagstiftning blir ännu bättre. Under min ledning har Medborgarutskottet, PETI, startat ett nätverk tillsammans med ledamöter från alla de lagstiftande utskott i Europaparlamentet för att ännu bättre kanalisera dessa erfarenheter och säkerställa att de lagstiftande utskotten blir medvetna om dessa.

Vi måste se till att alla de rättigheter och möjligheter som EU:s lagstiftning syftar till att skapa också blir en verklighet för alla medborgare i Europa. Medborgarutskottet, PETI, har här en viktig roll när det gäller att identifiera problem med det nationella genomförandet av EU:s lagstiftning. Det är bra att vi anta strängare miljölagstiftning , men vi måste även se till att medlemsstaterna faktiskt genomföra och implementerar dessa lagar. Utskottet är en av kanalerna för medborgarna att skapa synlighet för oegentligheter och att arbeta för en eventuell förändring.

Arbetet i utskott för framställningar är mycket givande eftersom vi har så mycket direktkontakt  med medborgarna och det civila samhället. Det är en ständig påminnelse om resultaten av den lagstiftning vi arbetar med – och för vem vi skriver lagarna. Det är både intressant och utmanande att möta de medborgare  som kommer till utskottet för att berätta om sina problem. Det är tyvärr inte alltid vi kan lösa problemen, men även i dessa fall är det viktigt att vi tar upp frågan och försök att hitta en väg framåt. Det är viktigt att visa medborgarna att EU:s institutioner lyssnar på dem och att vi tar deras problem på allvar.

signatur-transparent