Asyl

asyl och migration1-2bw

I juni 2013 antogs EU:s gemensamma asylsystem efter 14 års förhandlingar. De senaste åren har EU:s institutioner arbetat på nya förslag och revideringar av gamla förslag som tillsammans utgör det gemensamma europeiska asylsystemet. Dessa förslag går under namnet ”asylpaketet” och besår av fem olika delar som redovisas nedan. Det gemensamma asylsystemet fastställer tydligare regler för medlemsländerna att förhålla sig till samt säkerställer de asylsökandes rättigheter. Paketets olika delar befinner sig nu i olika faser av implementeringen i medlemsländerna, men senast 2016 ska allt vara på plats. Det europeiska asylkontoret på Malta får en nyckelroll i att tillsammans med kommissionen övervaka att alla medlemsländerna lever upp till de högt ställda kraven.

Mottagandedirektivet sätter regler för mottagandet av asylsökande då de når ett medlemsland, till exempel regler kring förvar.

EURODAC är en databas med fingeravtryck från asylsökande.

Dublin III-förordningen avgör vilket medlemsland som är ansvarig för en asylsökande. Cecilia Wikström har lett förhandlingarna mellan Europaparlamentet, EU-kommissionen och Minsiterrådet i denna rapport. Läs mer om förordningen här.

Procedurdirektivet sätter regler för själva asylprocessen. Tidsfrister, regler för intervju, tolkning, rättsligt ombud med mera.

Skyddsgrundsdirektivet avgör på vilka grunder en person har rätt till asyl. Skyddsgrundsdirektivet antogs redan i november 2011.