Cecilia

Migration och asyl

Medborgerliga fri- och rättigheter

Den inre marknaden

Kultur

Wikström (L): EU-kommissionens förslag kring revideringen av Dublinförordningen ett steg på vägen mot en gemensam europeisk asylpolitik

Capture

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att EU-kommissionen nu presenterar ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där Cecilia Wikström kommer att leda Europaparlamentets förhandlinsteam, kommer att påbörjas direkt.

– Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de kommande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Det finns mycket som är bra i förslaget, speciellt positive är det att kommissionen föreslår en automatisk mekanism för att fördela flyktingar mellan EU-länder, men det är samtidigt tråkigt att kommissionen inte löper linan fullt ut och föreslår en automatisk central fördelning av alla som söker asyl i EU. Tydliga ekonomiska sanktioner för de länder som inte respekterar sina åtaganden och en kraftig förstärkning av EU:s asylmyndighet EASO välkomnas också särskilt.    läs mer…

Wikström (L): Orimligt att ge Turkiet en gräddfil till visumfrihet

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

– Under de senaste månaderna har vi sett flera exempel på hur Erdogans allt mer auktoritära politik ökar förtycket mot oliktänkande och minoriteter. Uppgifter har framkommit om att turkiska styrkor till och med har skjutit flyktingar till döds vid gränsen till Syrien. Att i detta läge belöna den turkiska regeringen med en gräddfil till visumfrihet till EU vore synnerligen illa.

Det säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L), med anledning av att EU-kommissionen idag har presenterat ett förslag för att ge Turkiska medborgare visumfrihet till EU trots att landet inte uppfyller de regler som gäller för alla andra länder som ber om detta. läs mer…

UNT debatt: Fördelning är nyckeln

CaptureEuropa kunde rädda sina banker. Nu måste EU rädda människor från att drunkna i Medelhavet och ge dem ett värdigt mottagande, skriver Cecilia Wikström i UNTdebatt (se även pdf).

I dag vid lunch väntas EU-kommissionen presentera sitt lagförslag för hur EU:s reviderade Dublinförordning, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan, bör se ut. Förhandlingarna kommer att påbörja direkt med målet att vara klara före årsskiftet. Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de stundande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Jag kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna få en human asylrätt, där alla länder tar sin del av ansvaret.

De senaste månaderna har EU:s medlemsländer bedrivit en kapplöpning mot botten vad gäller villkoren för asylsökande i Europa, i en strävan att flyktingar ska söka sig till grannländerna i stället för till det egna landet. Det enda sättet att bryta denna utveckling är att enas om ett system där alla länder tar sin del av ansvaret samt tillhandahåller ett rättssäkert asylsystem och ett tryggt mottagande.

Hittills har dock medlemsländernas regeringar helt misslyckats med att leverera de lösningar som krävs. Fortfarande dör flyktingar i Medelhavets vatten när de försöker ta sig över till Europa för att söka asyl, och fortfarande är fördelningen av flyktingar mellan medlemsländerna oerhört skev. Ett fåtal länder, inklusive Sverige, tar emot merparten av flyktingarna medan många länder knappt tar emot några alls.

EU-kommissionen presenterade för en månad sedan två huvudförslag på hur asylsystemet i Europa kan organiseras. I det mindre ambitiösa förslaget skulle grunderna i den havererade Dublinförordningen kvarstå och fördelning av asylsökande mellan Europas länder endast ske om vissa förutbestämda tak för mottagande av asylsökande överskreds. Även om detta vore ett fall framåt löser det inga av de fundamentala problemen med dagens system.

Jag hoppas att EU-kommissionen i stället vågar lägga fram det mer långtgående förslaget, vilket skulle innebära att asylsökande direkt vid ankomst till Europa registreras och fördelas till ett medlemsland utifrån en fördelningsnyckel baserad på bland annat landets storlek, befolkningsmängd, BNI och absorberingskapacitet.

Detta skulle medföra att asylsystemet centraliseras och att EU:s asylmyndighet EASO får ökade befogenheter, men själva prövningen av asylskälen skulle fortfarande ske i varje enskilt medlemsland.

Detta förslag ligger väl i linje med den resolution som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit. Även om detta förslag har svagare stöd bland medlemsstaterna i rådet stödjs det av en rad länder, inklusive viktiga länder såsom Tyskland.

I fjol kom en miljon flyktingar till EU, en kontinent med 500 miljoner invånare. Det motsvarar 0,2 procent av vår totala befolkning eller 20 asylsökande per stad med 10 000 invånare.

Detta kan jämföras med Libanon som jag besökte för en månad sedan, ett land lika litet som Uppland, där var fjärde person – 1,2 miljoner människor – är flykting.

Europa är väldens rikaste och ­stabilaste kontinent. Vår befolkning utgör sju procent av världens befolkning, men står för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde.

Vi hade råd, politisk kraft och vilja att rädda våra banker från kollaps. Nu måste vi rädda människor från att drunkna i Medel­havet och ge dem ett värdigt mottagande när de söker asyl i EU.

Inför de kommande förhandlingarna förväntar jag mig att Sveriges regering tar på sig ledartröjan i ministerrådet och arbetar aktivt för att övertyga de andra regeringarna om behovet av att få på plats en gemensam, solidarisk och hållbar asylpolitik i EU. Det är bara tillsammans med resten av EU:s medlemsländer som verklig förändring i flykting­situationen kan åstadkommas, och detta behövs nu mer än någonsin!

Cecilia WikströmEuropaparlamentariker (L)

läs mer…

WIkström (L) i Libanon – EU måste ha ett humanitärt asylmottagande

CaptureEuropaparlamentariker Cecilia Wikström (L) är på plats i Libanon för att lära sig mer om hur flyktingsituationen ser ut där. Bland annat besöker hon informella flyktingläger och träffar företrädare för den libanesiska regeringen och UNHCR.

Mer än var fjärde person i Libanon, ett land med en total yta som är mindre än Uppland, är en flykting från Syrien. När vi i Sverige talar om att vi i Europa behöver andrum från flytkingkrisen bör vi erinra oss om att Libanon, detta lilla land ensamt tagit emot flera hundra tusen fler flyktingar än hela EU gjort. Lägg därtill att 500 000 palestinska flyktingar som sedan 1948 lever där – först då kan vi tala om en verklig kris. Det viktigt att visa vår solidaritet och vårt stöd till det enskilda land som faktiskt gjort mest hittills för att ge skydd för syriska flyktingar.

Krönika i Borås Tidning: Det är inte gratis att stänga Europas öppna gränser

CW plenum3Krönika Borås Tidning  (PDF BT)

För drygt 30 år sedan ingicks ett av de mest betydelsefulla politiska samarbeten som någonsin har ingåtts i EU i den lilla staden Schengen i Luxemburg. Där beslutades att Europas länder skulle montera ner sina inre gränskontroller och i stället gemensamt bevaka unionens gemensamma yttre gräns.

Möjligheten till fri rörlighet inom EU har inneburit att transnationella affärsmodeller, som bygger på möjligheten att utan dröjsmål vid gränskontroller låta personer, varor, tjänster och kapital flöda fritt mellan Europas länder.

Genom åren har detta gränslösa EU blivit något som vi alla nästan tar för givet. Varje dag korsar 1,7 miljoner arbetstagare en nationsgräns på väg till sitt arbete i EU, Öresundsregionen är ett sådant exempel.

Vår inre marknad är världens största frihandelsområde. Med över 500 miljoner medborgare och en genomsnittlig BNP per capita på 25 000 euro uppgår EU:s samlade ekonomi till 12 600 miljarder euro. Det enda land som kommer i närheten är USA med en samlad ekonomi om 11 500 miljarder euro. Kina och Japan ligger långt efter med sina 4 600 respektive 4 200 miljarder euro. läs mer…

Läs mer i arkivet

Wikström (L): EU-kommissionens förslag kring revideringen av Dublinförordningen ett steg på vägen mot en gemensam europeisk asylpolitik

Capture

Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) välkomnar att EU-kommissionen nu presenterar ett lagförslag för att revidera Dublinförordningen, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan. Förhandlingarna, där Cecilia Wikström kommer att leda Europaparlamentets förhandlinsteam, kommer att påbörjas direkt.

– Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de kommande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Det finns mycket som är bra i förslaget, speciellt positive är det att kommissionen föreslår en automatisk mekanism för att fördela flyktingar mellan EU-länder, men det är samtidigt tråkigt att kommissionen inte löper linan fullt ut och föreslår en automatisk central fördelning av alla som söker asyl i EU. Tydliga ekonomiska sanktioner för de länder som inte respekterar sina åtaganden och en kraftig förstärkning av EU:s asylmyndighet EASO välkomnas också särskilt.    läs mer…

Wikström (L): Orimligt att ge Turkiet en gräddfil till visumfrihet

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

– Under de senaste månaderna har vi sett flera exempel på hur Erdogans allt mer auktoritära politik ökar förtycket mot oliktänkande och minoriteter. Uppgifter har framkommit om att turkiska styrkor till och med har skjutit flyktingar till döds vid gränsen till Syrien. Att i detta läge belöna den turkiska regeringen med en gräddfil till visumfrihet till EU vore synnerligen illa.

Det säger Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L), med anledning av att EU-kommissionen idag har presenterat ett förslag för att ge Turkiska medborgare visumfrihet till EU trots att landet inte uppfyller de regler som gäller för alla andra länder som ber om detta. läs mer…

26/4: Wikström (L) i Malmö – presenterar Schengenrapport och gör företagsbesök

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) besöker Malmö tisdagen den 26 april. I samband med detta släpper hon en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

– Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi. läs mer…

Wikström (L) välkomnar att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, antagits i plenum

CW Eubakgrund2

Europaparlamentariker Cecilia Wikström, gruppledare för ALDE-gruppen i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, välkomnar att EU-direktivet om passageraruppgifter, PNR, röstades igenom i plenum i dag.

– För att bekämpa terrorism krävs att medlemsländerna upplåter en del av sin bestämmanderätt till EU och att samarbetet mellan ländernas brottsbekämpande myndigheterna intensifieras med bland annat automatiskt utbyte av information som resultat, så att den värdefulla information som redan finns bättre tas tillvara. läs mer…

Wikström (L) välkomnar Europaparlamentets krav på centraliserat asylsystem och lagliga migrationsvägar

CW plenum3Pressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

EU måste skapa lagliga och säkra vägar för flyktingar att ta sig till EU för att söka asyl och dessutom bör asylsystemet centraliseras genom att ge EASO, EU:s asylmyndighet ökade befogenheter.

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har företrätt den liberala ALDE-gruppen i förhandlingarna kring resolutionen som på tisdagen röstades igenom i parlamentet med stor majoritet. Hon deltog även i debatten i plenum på tisdagsmorgonen inför omröstningen.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna och detta kräver vi i Europaparlamentet ett stopp på.

– När EU-kommissionen presenterar sitt förslag kring revideringen av Dublinförordningen i maj förväntar jag mig att de vågar lägga fram ett långtgående förslag som ligger väl i linje med den syn som Europaparlamentet nu antagit.

För mer information, kontakta:

Linda Aziz, pressekreterare hos Cecilia Wikström

Linda.aziz@ep.europa.eu

+32 486 94 76 82

Läs mer i arkivet

UNT debatt: Fördelning är nyckeln

CaptureEuropa kunde rädda sina banker. Nu måste EU rädda människor från att drunkna i Medelhavet och ge dem ett värdigt mottagande, skriver Cecilia Wikström i UNTdebatt (se även pdf).

I dag vid lunch väntas EU-kommissionen presentera sitt lagförslag för hur EU:s reviderade Dublinförordning, som avgör vilket EU-land som ska pröva en flyktings asylansökan, bör se ut. Förhandlingarna kommer att påbörja direkt med målet att vara klara före årsskiftet. Jag är stolt och hedrad av förtroendet att få leda Europaparlamentet i de stundande förhandlingarna med ministerrådet och EU-kommissionen.

Jag kommer att arbeta målmedvetet för att Europa ska kunna få en human asylrätt, där alla länder tar sin del av ansvaret.

De senaste månaderna har EU:s medlemsländer bedrivit en kapplöpning mot botten vad gäller villkoren för asylsökande i Europa, i en strävan att flyktingar ska söka sig till grannländerna i stället för till det egna landet. Det enda sättet att bryta denna utveckling är att enas om ett system där alla länder tar sin del av ansvaret samt tillhandahåller ett rättssäkert asylsystem och ett tryggt mottagande.

Hittills har dock medlemsländernas regeringar helt misslyckats med att leverera de lösningar som krävs. Fortfarande dör flyktingar i Medelhavets vatten när de försöker ta sig över till Europa för att söka asyl, och fortfarande är fördelningen av flyktingar mellan medlemsländerna oerhört skev. Ett fåtal länder, inklusive Sverige, tar emot merparten av flyktingarna medan många länder knappt tar emot några alls.

EU-kommissionen presenterade för en månad sedan två huvudförslag på hur asylsystemet i Europa kan organiseras. I det mindre ambitiösa förslaget skulle grunderna i den havererade Dublinförordningen kvarstå och fördelning av asylsökande mellan Europas länder endast ske om vissa förutbestämda tak för mottagande av asylsökande överskreds. Även om detta vore ett fall framåt löser det inga av de fundamentala problemen med dagens system.

Jag hoppas att EU-kommissionen i stället vågar lägga fram det mer långtgående förslaget, vilket skulle innebära att asylsökande direkt vid ankomst till Europa registreras och fördelas till ett medlemsland utifrån en fördelningsnyckel baserad på bland annat landets storlek, befolkningsmängd, BNI och absorberingskapacitet.

Detta skulle medföra att asylsystemet centraliseras och att EU:s asylmyndighet EASO får ökade befogenheter, men själva prövningen av asylskälen skulle fortfarande ske i varje enskilt medlemsland.

Detta förslag ligger väl i linje med den resolution som EU-parlamentet nyligen, med mycket bred majoritet, antagit. Även om detta förslag har svagare stöd bland medlemsstaterna i rådet stödjs det av en rad länder, inklusive viktiga länder såsom Tyskland.

I fjol kom en miljon flyktingar till EU, en kontinent med 500 miljoner invånare. Det motsvarar 0,2 procent av vår totala befolkning eller 20 asylsökande per stad med 10 000 invånare.

Detta kan jämföras med Libanon som jag besökte för en månad sedan, ett land lika litet som Uppland, där var fjärde person – 1,2 miljoner människor – är flykting.

Europa är väldens rikaste och ­stabilaste kontinent. Vår befolkning utgör sju procent av världens befolkning, men står för mer än tjugo procent av den samlade utrikeshandeln, vilket gör oss till världens största handelsområde.

Vi hade råd, politisk kraft och vilja att rädda våra banker från kollaps. Nu måste vi rädda människor från att drunkna i Medel­havet och ge dem ett värdigt mottagande när de söker asyl i EU.

Inför de kommande förhandlingarna förväntar jag mig att Sveriges regering tar på sig ledartröjan i ministerrådet och arbetar aktivt för att övertyga de andra regeringarna om behovet av att få på plats en gemensam, solidarisk och hållbar asylpolitik i EU. Det är bara tillsammans med resten av EU:s medlemsländer som verklig förändring i flykting­situationen kan åstadkommas, och detta behövs nu mer än någonsin!

Cecilia WikströmEuropaparlamentariker (L)

läs mer…

Krönika i Borås Tidning: Det är inte gratis att stänga Europas öppna gränser

CW plenum3Krönika Borås Tidning  (PDF BT)

För drygt 30 år sedan ingicks ett av de mest betydelsefulla politiska samarbeten som någonsin har ingåtts i EU i den lilla staden Schengen i Luxemburg. Där beslutades att Europas länder skulle montera ner sina inre gränskontroller och i stället gemensamt bevaka unionens gemensamma yttre gräns.

Möjligheten till fri rörlighet inom EU har inneburit att transnationella affärsmodeller, som bygger på möjligheten att utan dröjsmål vid gränskontroller låta personer, varor, tjänster och kapital flöda fritt mellan Europas länder.

Genom åren har detta gränslösa EU blivit något som vi alla nästan tar för givet. Varje dag korsar 1,7 miljoner arbetstagare en nationsgräns på väg till sitt arbete i EU, Öresundsregionen är ett sådant exempel.

Vår inre marknad är världens största frihandelsområde. Med över 500 miljoner medborgare och en genomsnittlig BNP per capita på 25 000 euro uppgår EU:s samlade ekonomi till 12 600 miljarder euro. Det enda land som kommer i närheten är USA med en samlad ekonomi om 11 500 miljarder euro. Kina och Japan ligger långt efter med sina 4 600 respektive 4 200 miljarder euro. läs mer…

Debattartikel på DNdebatt: ”Skydda flyende kvinnor från våld och brutalitet”

CW plenum1

Läs min artikeln på DNDebatt ( se även pdf) EU-parlamentet. I dag, den 8 mars, röstar vi om en resolution om flyktingkvinnors utsatthet. EU-kommissionen måste kartlägga kvinnliga flyktingars behandling i EU och därefter presentera lagförslag som garanterar en konsekvent, könsmedveten behandling av kvinnor som flyr, skriver Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L).

Ungefär 2.000 flyktingar anländer till Greklands och Italiens kust varje dag. Antalet kvinnor och barn som flyr till EU har ökat från drygt var tredje person i fjol till mer än varannan asylsökande hittills i år, enligt UNHCR. Kvinnor som reser själva eller med sina barn, vissa av dem gravida, andra åldrade eller med funktionsnedsättning, är särskilt utsatta och behöver samordnade och effektiva skyddsmekanismer på europeisk nivå.

läs mer…

Debattartikel: Britterna behövs i EU

CW plenum2Debattartikel publiceras i bla Länstidningen Södertälje

Uppgörelsen mellan EU och Storbritannien vid det senaste toppmötet innehåller tillräckligt med reformer för att premiärminsiter David Cameron ska kunna rekommendera sina landsmän att rösta ja i folkomröstningen kring landets EU-medlemskap den 23 juni. I överenskommelsen ingår att Storbritannien inte ska omfattas av principen om en allt mer integrerad union från och med nästa fördragsändring, att EU-länder som inte har euron måste respekteras när eurosamarbetet fördjupas, att Storbritannien ska kunna dra i en så kallad nödbroms om landet anser att antalet arbetande EU-migranter som får arbetsrelaterade bidrag blir så högt att välfärdssystemet hotas, att ett lagförslag presenterat av EU-kommissionen kan skrotas om minst 55 procent av de nationella parlamenten anser att det strider mot subsidiaritetsprincipen och att EU ska arbeta för att öka konkurrenskraften och ha en aktiv och ambitiös handelspolitik.

Storbritannien är trots allt angeläget om att undvika att hamna i den kyla som associeringsländer som Norge och Schweiz befinner sig i. Som medlem i EU kan man påverka de beslut som fattas gällande gynnsamma frihandelsavtal, avregleringar på den inre marknaden, med tillgång till över 500 miljoner konsumenter i unionen och så vidare. Som EES-medlemsländer, är det bara att rätta sig efter vad EU-länderna beslutar. läs mer…

Debattartikel med Verhofstadt i Nerikes Allehanda: Bra att regeringen ändrat sig om kontroll av EU:s yttre gränser

Debattartikel i Nerikes Allehanda med Guy Verhofstadt

21650031055_c1bf535336_zsmallÄntligen har regeringen insett det vi liberaler har drivit långt innan EU-kommissionen presenterade sitt förslag i december – att EU:s yttre gränser behöver bevakas av en gemensam EU-myndighet.
Den bärande tanken när Schengensammarbetet förverkligades och EU:s medlemsländer monterade ner de inre gränserna mellan länderna var att den yttre gränsen skulle stärkas. För Sveriges del är gränsen mellan Polen och Ukraina liksom gränsen mellan Grekland och Turkiet lika mycket en svensk yttre gräns som gränsen vid passkontrollen på Arlanda.
Även om kontroll av EU:s yttre gräns just nu diskuteras mot bakgrunden av den pågående flyktingkrisen är det viktigt att påminna om att syftet med kontrollen naturligtvis inte är att hindra personer med skyddsskäl från att söka asyl i Europa. Bara under 2015 räddade EU:s gränsbevakningsinsatser exempelvis över 120 000 människor från att drunkna i Medelhavet. Det är också viktigt att komma ihåg att den yttre gränsen behövs för att skydda Europa från exempelvis smuggling av vapen, narkotika och förfalskade varor.

När Europas länder enades om en gemensam yttre gräns lyckades man inte enas om ett gemensamt sätt att kontrollera den. Varje medlemsland är därför fortfarande skyldigt att ensamt kontrollera sin del av den yttre gränsen. Systemet bygger på att alla medlemsländer faktiskt klarar av att kontrollera sin del av den yttre gränsen, vilket de bevisligen inte gör. När den yttre gränsen därför inte längre kontrolleras som den borde ser vi effekterna genom att fler och fler medlemsländer då känner sig tvingade att återskapa inre gränser i Europa. Detta är på sikt ett allvarligt hot mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen på vår kontinent. läs mer…

Läs mer i arkivet