Tal i plenum om stärkande av EU:s yttre gränser

Untitled

Se mitt tal i plenum om stärkandet av EU:s kontroll av yttre gränser här.

Herr talman! Den bärande tanken när Schengensamarbetet skulle förverkligas var att man skulle montera ner de inre gränserna mellan våra medlemsländer och istället stärka den yttre gränsen. Idag är vi en bit på väg mot detta. Egentligen är det ju så att de yttre gränserna för Sveriges del är Italien och Grekland, om vi nu ska ta unionen på allvar. Nu tar vi ett steg med det här viktiga betänkandet, som jag vill gratulera föredraganden till, ett steg mot en europeisk hantering av de yttre gränserna. Vad vi uppnår är en gränskontroll som ger oss skydd mot vapeninförsel, mot narkotika, mot terroristverksamhet och allt möjligt annat som vi inte vill ha. Detta, ska jag säga tydligt, handlar inte om att stoppa människor som söker skydd för sina liv undan krig och förföljelse. Det är en vantolkning. Vi liberaler ville gå lite längre. Vi har inte kommit hela vägen fram, men politik är som bekant ett maratonlopp och fortsättning lär följa.

Wikström (L): Ja till gemensam europeisk bevakning av EU:s yttre gränser

Europaparlamentariker Cecilia Wikström är i Strasbourg och diskuterar bla lagpaketet för förstärkt kontroll av EU:s yttre gränser, som voteras denna session.

– Den bärande tanken när Schengensamarbetet förverkligades och EU:s medlemsländer monterade ner de inre gränserna var att den yttre gränsen skulle stärkas. Därför är det beklagligt att lagförslaget kring förstärkandet av EU:s yttre gränser och kustbevakning än en gång inte är tillräckligt långtgående för att kraftfullt kunna skydda Europa från exempelvis smuggling av vapen, narkotika och förfalskade varor men också att hindra terrorister från att obemärkt ta sig in i unionen. läs mer…

Debattartikel i GP: Terrorn måste bekämpas över nationsgränserna

FB9DEBATT: Terrorismen bryr sig inte om nationsgränser. För att skydda medborgarna måste även terrorbekämpningen bli gränslös. Samarbeta mera, skriver jag i Göteborgs Posten. (se pdf GP)

I helgen inträffade en fruktansvärd massaker mot en gayklubb i Orlando, USA, där minst 50 personer dödades. President Obama karaktäriserade händelsen redan första dagen som ett terrorattentat och ett hatbrott.

Det finns all anledning att förvänta sig att Daesh och andra terrorgrupper i framtiden kommer at försöka iscensätta ännu fler attacker mot våra öppna, fria, demokratier där vi medborgare lever våra liv i enlighet med den västerländska livsstilen, där fria livsval, mångkultur och jämställdhet mellan könen är hörnstenar.

Enligt EU:s polismyndighet Europol, står mjuka mål, alltså vårt civilsamhälle, högst upp på listan, eftersom dessa attacker når störst effekt – de paralyserar eller lamslår vårt västerländska levnadssätt.

Utan pålitlig underrättelseinformation om potentiella terroristers avsikter, aktiviteter, kontakter och resor är det nästa omöjligt att med den exakthet som behövs kunna förutse när och var nästa terrorattentat kommer att äga rum och på vilket sätt vi kommer att drabbas. läs mer…

Krönika i Borås Tidning: Det är inte gratis att stänga Europas öppna gränser

CW plenum3Krönika Borås Tidning  (PDF BT)

För drygt 30 år sedan ingicks ett av de mest betydelsefulla politiska samarbeten som någonsin har ingåtts i EU i den lilla staden Schengen i Luxemburg. Där beslutades att Europas länder skulle montera ner sina inre gränskontroller och i stället gemensamt bevaka unionens gemensamma yttre gräns.

Möjligheten till fri rörlighet inom EU har inneburit att transnationella affärsmodeller, som bygger på möjligheten att utan dröjsmål vid gränskontroller låta personer, varor, tjänster och kapital flöda fritt mellan Europas länder.

Genom åren har detta gränslösa EU blivit något som vi alla nästan tar för givet. Varje dag korsar 1,7 miljoner arbetstagare en nationsgräns på väg till sitt arbete i EU, Öresundsregionen är ett sådant exempel.

Vår inre marknad är världens största frihandelsområde. Med över 500 miljoner medborgare och en genomsnittlig BNP per capita på 25 000 euro uppgår EU:s samlade ekonomi till 12 600 miljarder euro. Det enda land som kommer i närheten är USA med en samlad ekonomi om 11 500 miljarder euro. Kina och Japan ligger långt efter med sina 4 600 respektive 4 200 miljarder euro. läs mer…

Nyhetsbrev #25: Kostnaden för återinförda gränskontroller

CaptureI tisdags besökte jag Malmö och det inspirerande dataspelsföretaget Massive. I samband med detta släppte jag en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi. läs mer…

26/4: Wikström (L) i Malmö – presenterar Schengenrapport och gör företagsbesök

CapturePressmeddelande från Liberalerna i Europaparlamentet

Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) besöker Malmö tisdagen den 26 april. I samband med detta släpper hon en ny rapport om vad återinförda gränskontroller skulle innebära för Sverige och Europa. Beräkningar visar att återinförda gränskontroller skulle kosta den europeiska ekonomin mellan 500 och 1400 miljarder euro fram till år 2025. För Sveriges del skulle detta innebära kostnader på mellan 1,5 och 5 miljarder euro årligen.

– Europeiska företag är i dag mer eller mindre beroende av produktionskedjor mellan olika EU-länder innan slutprodukten exporteras. Detta illustreras av att den svenska exporten till länder utanför EU bidrar till att skapa över 200 000 arbetstillfällen i andra EU-länder. Skulle Schengensystemet kollapsa och gränskontroller återinföras så skulle detta utan tvekan få negativa konsekvenser för Europas ekonomi. läs mer…

Debattartikel med Verhofstadt i Nerikes Allehanda: Bra att regeringen ändrat sig om kontroll av EU:s yttre gränser

Debattartikel i Nerikes Allehanda med Guy Verhofstadt

21650031055_c1bf535336_zsmallÄntligen har regeringen insett det vi liberaler har drivit långt innan EU-kommissionen presenterade sitt förslag i december – att EU:s yttre gränser behöver bevakas av en gemensam EU-myndighet.
Den bärande tanken när Schengensammarbetet förverkligades och EU:s medlemsländer monterade ner de inre gränserna mellan länderna var att den yttre gränsen skulle stärkas. För Sveriges del är gränsen mellan Polen och Ukraina liksom gränsen mellan Grekland och Turkiet lika mycket en svensk yttre gräns som gränsen vid passkontrollen på Arlanda.
Även om kontroll av EU:s yttre gräns just nu diskuteras mot bakgrunden av den pågående flyktingkrisen är det viktigt att påminna om att syftet med kontrollen naturligtvis inte är att hindra personer med skyddsskäl från att söka asyl i Europa. Bara under 2015 räddade EU:s gränsbevakningsinsatser exempelvis över 120 000 människor från att drunkna i Medelhavet. Det är också viktigt att komma ihåg att den yttre gränsen behövs för att skydda Europa från exempelvis smuggling av vapen, narkotika och förfalskade varor.

När Europas länder enades om en gemensam yttre gräns lyckades man inte enas om ett gemensamt sätt att kontrollera den. Varje medlemsland är därför fortfarande skyldigt att ensamt kontrollera sin del av den yttre gränsen. Systemet bygger på att alla medlemsländer faktiskt klarar av att kontrollera sin del av den yttre gränsen, vilket de bevisligen inte gör. När den yttre gränsen därför inte längre kontrolleras som den borde ser vi effekterna genom att fler och fler medlemsländer då känner sig tvingade att återskapa inre gränser i Europa. Detta är på sikt ett allvarligt hot mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen på vår kontinent. läs mer…

Debattartikel med Björklund och Verhofstadt i Expressen: EU:s gränskontroller måste återupprättas

CaptureDet borde vara svenskt intresse att snarast möjligt återupprätta EU:s yttre gränskontroller, då kan kontrollerna på Öresundsbron avvecklas, skriver Jan Björklund, Guy Verhofstadt och Cecilia Wikström i Expressen (se pdf).

Ska gränskontrollerna vid Öresundsbron vara permanenta för all framtid? Eller ska de vara tillfälliga och avvecklas så snart som möjligt? Den frågan påverkas av hur snabbt EU lyckas återupprätta kontrollerna vid EU:s yttre gränser. Frågan tas upp vid EU-toppmötet 18 februari.

En viktig idé med hela den Europeiska Unionen är att EU-medborgare ska kunna röra sig fritt inom unionens gränser, utan gränskontroller. Men detta förutsätter å andra sidan att EU:s yttre gränser kontrolleras.

I dag bygger samarbetet på att alla länder sköter sin egen gränsbevakning. Resultatet är en tydlig ojämlikhet. När Grekland och Ungern misslyckas har länderna längre in på kontinenten inte heller några möjligheter att varaktigt åtgärda utmaningarna som uppstår. Det är i ljuset av detta vi måste se ID-kontrollerna på Öresundsbron. Alltfler medlemsstater känner sig tvingade att återupprätta sina nationella gränser. Det är uppenbart att dessa hinder mot den fria rörligheten innebär ett hot också mot den europeiska ekonomin och sammanhållningen.

läs mer…